آزمون ریون نوجوانان

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

ریون نوجوانان

آزمون ریون نوجوانان که میزان بهره هوشی شما را می‌سنجد. این آزمون میزان IQ یا بهره هوشی شما را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. این آزمون در دو گروه کودکان و نوجوانان طراحی شده است. اگر می‌خواهید میزان بهره هوشی خود را در یک جامعه نرمال بسنجید، می‌توانید در این آزمون شرکت کنید و نتیجه آن را با مشاور خود به اشتراک بگذارید.

مرکز سنجش استعداد و توانمندی‌های مجتمع آموزشی المهدی (عج) یک خدمت ویژه این مرکز می‌باشد که در راستای استعدادیابی و توجه به تفاوت‌های فردی و ارائه‌ی خدمات مشاوره و آموزش خانواده ارائه خدمت می نماید.

 

 

برای شرکت در آزمون لازم است کد مورد نیاز را از طریق دبیرستان دوره دوم المهدی (عج) دریافت نموده و با وارد کردن کد در لینک مقابل آزمون خود را شروع کنید .

لازم به ذکر است که این آزمون توسط مشاورین متخصص دبیرستان بررسی و نتایج دقیق آن در جلسات مشاوره مورد بررسی قرار خواهد گرفت 

آزﻣﻮن ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه ی رﯾﻮن ﯾﮑﯽ از آزﻣﻮنﻫﺎی ﻏﯿﺮﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﯾﻮن و ﭘﻦروز در ﺳﺎل ۱۹۳۸ در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا از اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و درﺟﻪﺑﻨﺪی آن ﻧﯿﺰ در ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر روی ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺳﺎل ۱۹۹۵ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. اوﻟﯿﻦ ﻓﺮم آزﻣﻮن دارای ۶۰ ﺳﺆال ﺗﺼﻮﯾﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﻨﺞ ﺳﺮی ۱۲ﺗﺎﯾﯽ (A،B،C،D،E) ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ادﻋﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن، رﺷﺪ ذﻫﻨﯽ را از دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﺮی اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﭘﺲ از اﺟﺮای آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی ذﻫﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ(ﺳﺮیﻫﺎی A و B) را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و در ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻘﯿﻪی ﺳﺮیﻫﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻧﯿﺰ از ﭘﯿﺪاﮐﺮدن ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﺳﺮی آﺧﺮ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ، اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻪ ﻓﺮم اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻫﻮش اﻓﺮاد در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ، از ﮐﻮدﮐﺎن ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺳﺮآﻣﺪ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. اﯾﻦ آزﻣﻮن ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﻓﺮدی و ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮاﺳﺖ. درﺑﺎرهی اﯾﻦ آزﻣﻮن، ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﮐﺮﻣﯽ در ﺳﺎل ۱۳۷۲ در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر اﯾﻦ آزﻣﻮن در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﺎﻣﻞ ۳g(ﻫﻮش ﮐﻠﯽ)اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ

آزﻣﻮن رﯾﻮن از ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎ ﯾﺎ ﺳﺮی ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺰاﻋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﯾـﮏ ﺗـﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻄﻘـﯽ را ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪی دﺷﻮاری ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﭼﯿﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ ۶ ﯾﺎ ۸ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪی ﭘـﺎﯾﯿﻦ، ﺗﺼﻮﯾﺮی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺎﻻﯾﯽ راﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺮ ﺳﺆال ﻣﺴـﺘﻠﺰم آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس آن، اﻟﮕﻮی ﻫﺮ ﺳﺆال ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ، ﺳﭙﺲ راﺑﻄﻪی ﮐﺸﻒﺷـﺪه را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﺰء ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺒﺮد.